Her varsler du brugen af din lovmæssige returret. 

Venligst udfyld formularen nedenfor så er du sikker på at du har overholdt alle dine forpligtelser i forhold til forbrugeraftaleloven af 13 juni 2014.
I kommentarfeltet nederst bedes du oplyse hvilke varenumre du sender retur inklusiv antal pr. varenummer (eg. 2 X SM89 ) - gælder for alle varenumre!


Varsel om brug af returret

Kontaktinformation

* Skal udfyldes